Podmienky
Vitajte v Nahrajto.eu zmluvných podmienkach. Prečítajte si ich v plnom znení.
Základné TOS

Všetci používatelia musia mať najmenej 13 rokov a musia súhlasiť s tým, že nebudú využívať službu Nahrajto.eu na nezákonné alebo neoprávnené účely. Všetci používatelia musia súhlasiť s dodržiavaním miestnych zákonov týkajúcich sa správania online a autorských práv. Nahrajto.eu je určený na osobné použitie a akékoľvek obchodné použitie je prísne zakázané. Všetci používatelia nesmú používať služby Nahrajto.eu, aby porušili zákony, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na autorské práva. Každé porušenie bude mať za následok okamžité vymazanie všetkých súborov, ktoré má Nahrajto.eu k dispozícii pre vašu IP adresu.

Všetci používatelia používajú Nahrajto.eu na svoje vlastné riziko. Používatelia chápu, že súbory nahrané na Nahrajto.eu nie sú súkromné, môžu sa zobraziť ostatným používateľom a Nahrajto.eu] rozumiete a súhlasíte s tým, že Nahrajto.eu nemôže byť zodpovedný za obsah zverejnený na jeho webovej stránke a napriek tomu môžete byť vystavení takýmto materiálom a že službu Nahrajto.eu] využívate na svoje vlastné riziko.

podmienky

- Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo ukončiť službu Nahrajto.eu z akéhokoľvek dôvodu, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania.
- Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu každému z akéhokoľvek dôvodu.
- Môžeme, ale nemáme povinnosť, odstraňovať Obsah a účty obsahujúce Obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo alebo tieto Podmienky používania.
- Ak sa zistí, že používateľ používa Nahrajto.eu] na usporiadanie ikon, smajlíkov, kámošov, avatarov fóra, odznakov fóra, obrázkov podpisov fóra alebo akejkoľvek inej grafiky pre návrh webových stránok, všetky vaše obrázky budú odstránené.

Informácie o autorských právach

Nahrajto.eu si neuplatňuje žiadne práva duševného vlastníctva na obrázky odovzdané jej používateľmi.

Nahrajto.eu] skontroluje všetky prijaté sťažnosti na porušenie autorských práv © a odstráni súbory, o ktorých sa zistí, že boli odovzdané alebo distribuované v rozpore s akýmikoľvek takýmito zákonmi. Ak chcete uplatniť platnú požiadavku, musíte poskytnúť Nahrajto.eu nasledujúce informácie:

- fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene;
- opis diela chráneného autorskými právami, ktoré bolo údajne porušené;
- Popis materiálu a informácií porušujúcich autorské práva, ktorý je dostatočný na to, aby umožnil Nahrajto.eu nájsť materiál;
- vaše kontaktné informácie vrátane vašej adresy, telefónneho čísla a e-mailu;
- Vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že použitie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
- Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a že ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv a podľa bolestí a sankcií za krivú prísahu.

Nároky nám môžete poslať prostredníctvom stránky nahlásenie zneužitia .